Top

CaReScreen: Nytt forskningsprosjekt om beslutningsstøtte for rehabilitering

Unicare har mottatt midler fra Forskningsrådets Pilot Helse program for prosjektet CaReScreen (Cancer Rehabilitation Screening), som skal utvikle et digitalt beslutningsstøtteverktøy for henvisning til kreftrehabilitering. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og klinikere ved Unicare, Sintef, NTNU, Forskningsstiftelsen Fafo, St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Helseinnovasjonssenteret, CheckWare og Kreftforeningen. 

Mange kreftpasienter opplever senvirkninger av sykdom og behandling og har behov for rehabilitering. Dessverre er det fortsatt svært få pasienter som får tilbud om rehabilitering, og henvisning til rehabilitering er sjelden basert på systematisk kartlegging av behov.

Beslutningsstøtteverktøyet CaReScreen skal brukes til å avdekke spesifikke rehabiliteringsbehov tidlig i behandlingsforløpet, og i tillegg ved behov eller på definerte tidspunkt. Med CaReScreen vil helsepersonell og pasienter få beslutningsstøtte basert på automatiserte analyser av pasientinformasjon i nasjonale registerdata og opplysninger om den enkeltes helsetilstand. CaReScreen vil utvikles til å benytte algoritmebasert metodikk med moderne beregningskraftige dataverktøy. I tillegg vil prosjektet utvikle digitale løsninger for pasienter som ikke kan møte til rehabilitering og utvikle et nytt økosystem for rehabilitering. Gjennom gode kommunikasjonsformer mellom helsepersonell og pasient skal prosjektet bidra til at kreftpasienter har økte muligheter for bedre livskvalitet og helse gjennom tilpasset rehabilitering.

Prosjektet ledes av seniorforskerne Harald K. Engan og Jon Arne Sandmæl ved Unicare. For mer informasjon, ta kontakt på e-post Harald.Kare.Engan@unicare.no eller Jon.Arne.Sandmael@unicare.no. Ytterligere informasjon om prosjektet finner du her: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/forskning-og-utvikling/