Top

Nasjonalt nettverk for kreftrehabilitering

Nettverket er åpent for fagpersoner og brukerorganisasjoner som jobber og/eller har interesse for kreftpasienter og rehabilitering. Nettverket arbeider for å bedre rehabiliteringstilbudet til kreftpasienter gjennom formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap og samhandling.

Organisering

Etter initiativ fra Kreftforeningen og LHL-klinikkene Røros ble det i 2012 etablert et nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering. Ved oppstart besto dette nettverket av fagfolk som hadde ansvar for ulike forskning- og fagutviklingsprosjekter innen kreftrehabilitering. I dag omfatter nettverket klinikere og forskere som jobber på sykehus, i kommuner, ved rehabiliteringsinstitusjoner og på universiteter og høgskoler over hele landet.

I 2020 ble nettverket organisert som en ideell forening registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer og heter nå Nasjonalt nettverk for kreftrehabilitering. Nettverket har egne vedtekter med et valgt styre i henhold til Brønnøysundregistrenes kriterier.

Formål og hensikt

Nettverkets formål er å stimulere til bedre kvalitet på rehabiliteringstilbudene for kreftpasienter og deres pårørende gjennom økt samarbeid på tvers av geografi og fagprofesjoner, politisk påvirkningsarbeid, planmessig kompetanseheving, økt forskningsaktivitet, samt videreformidling av kunnskap om kreftrehabilitering.

Nasjonalt nettverk for kreftrehabilitering skal være en tverrfaglig organisasjon for fagpersoner og brukerorganisasjoner som arbeider med kreftrehabilitering på ulike nivåer i Norge.

Nettverket skal bidra til at medlemmene er oppdatert på forskning innen kreftrehabilitering, samt systematisere og videreformidle ny kunnskap om kreftrehabilitering. Nettverkets medlemmer skal være oppdatert på offentlige planverk innen rehabilitering og arbeide for at kreftrehabilitering blir en viktig del av pasientforløpet.

Aktiviteter

  • Nettverket skal gjennomføre årlige regionale fagsamlinger og drive en egen nettside (kreftrehabilitering.no) for fagfolk som jobber innen feltet
  • Nettverket skal arrangere nasjonale fagkonferanser hvert andre år fordelt på alle landets regionale helseforetak. Fagkonferansene tar sikte på å belyse både klinisk fagutøvelse og oppdatert forskning innen feltet for klinikere og forskere fra ulike fagprofesjoner og brukerorganisasjoner
  • Nettverket skal gjennomføre webinarer i samarbeid med relevante aktører
  • Nettverkets medlemmer inviteres til årsmøter hvor bl.a. årsmelding og regnskap godkjennes

 Medlemmer

Nettverket er åpent for alle med interesse for fagfeltet, fagpersoner og brukerorganisasjoner som arbeider med kreftrehabilitering på ulike måter. Nettverket samarbeider med ulike kompetansesentre innen kreftforskning og fagutvikling i inn- og utland. Medlemskapet er gratis.

Ønsker du å melde deg inn i nettverket? Gå inn på fanen «Innmelding» og send inn info om deg selv. Lurer du på noe vedrørende medlemskap i nettverket kan du ta kontakt med Eva Faanes e-mail: efaanes@online.no

Våre Oppgaver

samarbeide om rehabilitering

systematisere forskning om kreftrehabilitering

videreformidle kunnskap om rehabilitering

stimulere til forskningsaktivitet

øke kunnskap om behov og effekter av rehabiliteringstiltak

Aktuelt