Top

Forskere i Nettverket

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering består av fagpersoner med særskilt interesse for kreftrehabilitering og som har tilknytning til forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagfeltet.

Forskere med avsluttet doktorgradsavhandling (PhD) vil bli presentert på denne siden.

mkdf-team-image

Gro Falkenér Bertheussen

Overlege PhD Post Doc. - Førsteamanuensis

Jobber på tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke og skulder ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital og Det medisisnske fakultet, Instututt for nevromedisin, NTNU. Hun jobber med kreftrehabilitering, fysisk aktivitet og helse og har doktorgradsavhandling: Physical activity and health in a general population and in cancer survivors - Methodological, observational and clinical aspects. Disputerte 29.03.2012

mkdf-team-image

Guro Birgitte Stene

Spesialfysioterapaut

Jobber på kreftklinikken, Avd. for undervisning og forskning ved St. Olavs Hospital. Hun jobber med kakeksi, fysisk aktivitet og kreft, trening under kreftbehandling, måling av muskelmasse og fysisk aktivitetsmåling. Hennes doktorgrad er en international PhD in palliative care research. Tittel: Classification, assessment and treatment of cancer cachexia. Disputerte 19. desember 2014

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering (Nettverket)

I 2007 etablerte Kreftforeningen et nettverk av 10 prosjektledere fra alle landets helseregioner som hadde mottatt midler fra Kreftforeningen for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter om rehabilitering for kreftpasienter. Kreftforeningen driftet selv Nettverket og gjennomførte årlige fagsamlinger frem til 2012, da LHL-klinikkene Røros overtok driften av nettverket etter ønske fra Kreftforeningen. Samtidig ble Nettverket åpnet opp for alle fagfolk som jobber med prosjekter innen rehabilitering for kreftpasienter. I dag består nettverket av godt over 20 klinikere og forskere som jobber innen fagfeltet på sykehus, i kommuner, ved rehabiliteringsinstitusjoner og på universiteter og høgskoler i hele landet.

Nettverket skal samarbeide, systematisere og videreformidle kunnskap om rehabilitering for kreftpasienter, og stimulere til forskningsaktivitet som kan bidra til økt kunnskap om behov og effekter av ulike rehabiliteringstiltak. For å få til dette har Nettverket tatt mål av seg å arrangere nasjonale fagdager hvert andre år i alle landets regionale helseforetak. De første nasjonale fagdagene ble gjennomført i Kristiansand høsten 2013, den andre fant sted i Trondheim våren 2015 og de tredje fagdagene vil finne sted i Bergen våren 2017. De fjerde nasjonale fagdagene skal etter planen arrangeres i Tromsø 2019.

Nettverket har også utviklet en egen nettside – www.kreftrehabilitering.no – for å kunne videreformidle hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet, og dele det siste fra forskningsfeltet. Nettsiden skal bidra til at Nettverket blir en pådriver for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering for ulike yrkesgrupper i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kontaktperson og koordinator for Nettverket er Vegar Dahl ved LHL-klinikkene Røros, vegar.dahl@lhl.no

Fagpersoner fra følgende institusjonene deltar i Nettverket (oppdatert mai 2014)

 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Haukeland universitetssjukehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • St. Olavs Hospital
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • LHL-klinikkene Røros
 • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
 • Sørlandets rehabiliteringssenter
 • Steinkjer kommune
 • Kreftforeningen

I tillegg deltar en brukerrepresentant på alle nettverksmøter.