Top

Ny rapport om kreftpasienters opplevelse av behandlingsforløpet

Kreftforeningen har nylig publisert resultatene fra sin første undersøkelse som kartlegger kreftpasienters opplevelse av pasientforløpet – fra mistanke om kreft, utredning, behandling, rehabilitering og til livet med og etter kreft. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2022 og ble besvart av nesten 700 representanter i Kreftforeningens brukerpanel.

Rapporten gir en god innsikt i hva som fungerer godt i pasientforløpene, men også hva som bør forbedres og prioriteres fremover. Den peker på at det fortsatt er få pasienter som opplever at de har fått et godt nok rehabiliteringstilbud, til tross for at mange rapporterer behov for ett eller flere tiltak. Dårlig systematikk rundt utredning og kartlegging av behov er trolig en av forklaringene på at mange kreftpasienter ikke får den oppfølgingen de trenger. Mange må selv finne frem til hvilke tilbud som finnes, og det er også geografiske ulikheter i tilbudene. Det har over tid blitt pekt på utfordringer på rehabiliteringsfeltet og Kreftforeningen har sammen med en rekke andre organisasjoner tatt til orde for at Norge trenger en rehabiliteringsreform.

Her kan du lese rapporten i sin helhet: Pasientforløpet – Resultater fra en undersøkelse i Kreftforeningens brukerpanel 2022.