Top

Forskning og Fagutvikling

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering har som hovedmålsetning å samle, systematisere og videreformidle evidensbasert kunnskap om behov for og effekter av ulike rehabiliteringstiltak for kreftpasienter.

Som delmål innen forskning og fagutvikling ønsker nettverket å

  • Dokumentere effekter gjennom studier
  • Stimulere til videre forskning innen rehabilitering for kreftpasienter
  • Systematisere eksisterende forskningskunnskap
  • Videreformidle dokumenterte effekter til kliniske fagmiljøer
  • Motivere til fagutvikling innen kreftrehabilitering
  • Etterstrebe bruk av felles verktøy (validerte spørreskjema og tester)
  • Bidra til større grad av samhandling mellom tjenestenivåene

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering har som målsetning å presentere pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter som omhandler fagområdet rehabilitering, og oppfølging av kreftpasienter under fagkonferansen de arrangerer hvert andre år.

kreftsyk2-kvadrat

Nettverket ønsker

Å formidle informasjon om hvilke forskere som deltar i nettverket og deres forskningsprosjekter.

Nettverket ønsker

Å være en pådriver for fagutvikling innen kreftrehabilitering til fagpersoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten.